Anttolan aluejohtokunta, kokous 30.1.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 10 Neuvolapalveluiden jatko Anttolassa

MliDno-2019-879

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Suvi Salonranta, suvi.salonranta@gmail.com
Aino-Maija Laitinen, aluekoordinaattori, aino-maija.laitinen@mikkeli.fi

Kuvaus

12.4.2019 Länsi-Savossa olleessa kirjoituksessa mainittiin Essotessa etsittävien säästöjen yhteydessä Anttolan neuvolapalvelut. Perhe- ja sosiaalipalveluista haetaan 280 000 euron säästöjä, ja Anttolan neuvolapalvelut ovat yksi säästökohde: neuvolatoiminta keskitetään perhetaloon kesällä 2019. Kyse on neuvolapalvelujen siirtämisestä pysyvästi pois Anttolasta. Tässä mainitut muutokset neuvolapalveluihin tulivat täytenä yllätyksenä Anttolassa työskentelevälle neuvolahenkilökunnalle sekä Anttolan aluejohtokunnalle.

Anttolassa on ollut erinomainen ja ainutlaatuinen tilanne, kun perheen asiakkuus on jatkunut saman neuvolan parissa äitiysneuvolasta peruskoulun 9. luokalle saakka. Tämä on ollut myös merkittävä etu ennaltaehkäisevän lastensuojelutyön suhteen. Myös neuvolan ja päiväkodin tiivis yhteistyö on näkynyt vähäisenä lastensuojelun tarpeena Anttolassa. Nyt ollaan romuttamassa tätä arvokasta, laadukasta ja pitkäjänteisesti tehtyä työtä anttolalaisten lapsiperheiden hyväksi.

Neuvolapalvelujen lakkauttaminen Anttolasta aiheuttaisi kohtuutonta haittaa Anttolassa asuville lapsiperheille. Jos perheellä ei ole autoa käytössä, pienen lapsen kanssa linja-autolla matkustaminen on hankalaa ja jopa vaarallista. Jos vanhemmat työskentelevät esim. Mikkelin kaupungissa ja lapset ovat päivähoidossa Anttolassa, aiheuttaa lapsen neuvolakäynti ajallisesti jopa kokonaisen työpäivän menetyksen. Pelkona on, että tästä syystä neuvolakäyntejä aletaan laiminlyödä.

Anttolan aluejohtokunta kyseenalaistaa myös, mitä säästöjä neuvolapalvelun uudelleenjärjestelyillä saadaan aikaan. Terveydenhoitaja sekä tämän työtilat Anttolatalolla täytyy säilyttää kouluterveydenhoidon järjestämistä varten ja tämä resurssi on jaettuna riittänyt nyt myös äitiys- ja lastenneuvolapalveluihin. Tulevaisuudessa neuvolapalveluiden uudelleenjärjestelystä aiheutuvien kustannuksien maksajina ovat ne muutenkin heikoimmassa asemassa olevat lapsiperheet.

Päätösehdotus

Esittelijä

Teresa R. Gestranius, Anttolan aluejohtokunnan puheenjohtaja, anttolan.ajk@gmail.com

Anttolan aluejohtokunta lähettää Essotelle vetoomuksen, että Anttolan neuvolapalvelut säilytettäisiin Anttolassa.

Anttolan aluejohtokunta pyytää selvitystä säästöistä, joita saadaan Anttolan neuvolapalveluiden lakkauttamisella.

Päätös

Asiasta käydyn keskustelun aikana puheenjohtaja muutti esitystään seuraavasti:

Anttolan aluejohtokunta lähettää Essotelle vetoomuksen, että Anttolan neuvolapalvelut säilytettäisiin Anttolassa.

Anttolan aluejohtokunta pyytää selvitystä säästöistä, joita saadaan, jos Anttolan neuvolapalvelut lakkautettaisiin.

Puheenjohtaja muutettu esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Merkitään, että Anttolan neuvolan terveydenhoitaja Eeva Romo Essotesta selosti aluejohtokunnalle asiaa ja poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn jälkeen. 

Valmistelija

  • Aino-Maija Laitinen, aluekoordinaattori, aino-maija.laitinen@mikkeli.fi

Kuvaus

Anttolan aluejohtokunta pyysi Essotelta 20.5.2019 kokouksessaan selvitystä mm. säästöistä joita saataisiin lakkauttamisella aikaiseksi. Selvitystä ei saatu pyynnöistä huolimatta.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Teresa R. Gestranius, Anttolan aluejohtokunnan puheenjohtaja, anttolan.ajk@gmail.com

Anttolan aluejohtokunta pyytää edelleen selvitystä Essotelta anttolalaisten perheiden neuvolapalveluiden tulevaisuudesta ja siitä, ovatko lakkauttaminen/muutokset kannattavia. Pyydetään selvitystä, voiko toimintaa kehittää siten, että kaupunkilaisia ohjattaisiin käyttämään myös Anttolan palveluita, ja näin saataisiin turvattua Anttolan neuvolapalvelut.

Päätös

Hyväksyttiin.

Anttolan aluejohtokunta ottaa kantaa siihen, että ajaminen Anttolasta Mikkeliin ei ole ilmastolle hyväksi autojen aiheuttamien päästöjen vuoksi.

Tiedoksi

Essote/neuvola- ja perhepalvelujen esimies Noora Valjakka

Muutoksenhaku

Päätöksen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.