Anttolan aluejohtokunta, kokous 26.11.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 91 Vuoden 2018 nuoren anttolalaisen valinta

MliDno-2018-2424

Valmistelija

  • Silva Suomala, osallisuuskoordinaattori, silva.suomala@mikkeli.fi

Kuvaus

Anttolan aluejohtokunta on saanut määräpäivään 14.11.2018 mennessä aluejohtokunnan puheenjohtajan sähköpostiin kolme ehdotusta Vuoden nuori anttolalainen -stipendin saajaksi. Asiasta ilmoitettiin seuraavalla ilmoituksella mm. Anttola Satamasi Saimaalla -Facebook-sivulla:

”ETSINTÄKUULUTUS!

Vuoden 2018 Nuori anttolalainen

Etsimme anttolalaista nuorta, joka on esimerkiksi kansallista tai kansainvälistä mainetta niittänyt, esimerkillisesti, yhteisöllisesti ja yhteisön hyväksi toiminut yksittäinen henkilö tai ryhmä. Valinnan suorittaa Anttolan aluejohtokunta ja valittu palkitaan 200€ stipendillä.

Hakemukset perusteluineen tulee toimittaa 14.11.2018 mennessä sähköpostilla Anttolan aluejohtokunnan puheenjohtaja Maija-Liisa Paanaselle, osoitteeseen monaliisa.paananen@gmail.com.

Valinta julkaistaan Kuusenkoristajaisissa 4.12.2018.”

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Maija-Liisa Paananen, monaliisa.paananen@gmail.com

Anttolan aluejohtokunta keskustelee ehdokkaista ja tekee valinnan kokouksessa.

Päätös

Aluejohtokunta on valinnut vuoden 2018 Nuori anttolalainen -stipendin saajan.

Valinta julkaistaan Kuusenkoristajaisissa 4.12.2018


Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
  • kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimus on toimitettava Mikkelin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Mikkelin kaupunki/Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta
Postiosoite: PL 33, 50101 Mikkeli
Käyntiosoite: Maaherrankatu 9 – 11, 50101 Mikkeli

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

  • päätös, johon haetaan oikaisua
  • se, millaista oikaisua vaaditaan
  • millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Mikkelin kaupungin kirjaamosta.
Postiosoite: PL 33, 50101 Mikkeli
Käyntiosoite: Maaherrankatu 9-11, 50101 Mikkeli
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi
Kirjaamon aukioloaika: klo 8-16