Anttolan aluejohtokunta, kokous 17.6.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 86 Muut asiat, Anttolan Asukasyhdistys ry:n kohdeavustusanomus

Kuvaus

Anttolan aluejohtokunta ottaa kokouksessa käsiteltäväksi myös muut asiat, mikäli jäsenet sen yksimielisesti hyväksyvät. 

 • Anttolan vanhan hovin pihapiirin hyötykäyttö
  • Vanhan hovin pihapiirin marja- ja hedelmäsatoa voitaisiin hyödyntää esimerkiksi yhdistysten varainkeruussa niin, että yhdistykset voisivat luvalla myydä keräämiään marjoja ja hedelmiä. Lisäksi voidaan pohtia muita keinoja, miten vanhan hovin aluetta voitaisiin elävöittää (Muikku ja makkara -tapahtuma) niin kauan, kuin se on myymätön.

 

 • Anttolan kalatarjonta
  • Anttolasta on vaikea saada hankittua muikkuja edes tapahtumiin. Anttolan omaan kalatarjontaan toivotaan kehitystä.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Edellisten lisäksi muissa asioissa käsiteltiin:

Anttolan Asukasyhdistys ry hakee 400,00 € kohdeavustusta Anttolan Sanomien kesälehden ilmoitukseen. Ilmoitus maksaa yhdistykselle 600,00 €. Ilmoituksessa markkinoidaan Anttolan Asukasyhdistyksen järjestämää juhannustapahtumaa.

Juhannustapahtumaa varten ei ole haettu muita Mikkelin kaupungin avustuksia.

Anttolan aluejohtokunta myöntää 400,00 € suuruisen avustuksen Anttolan Asukasyhdistys ry:lle ilmoituskuluihin tositteita vastaan.

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Anttolan Asukasyhdistys ry, vuokrauksen ja käyttöpalveluiden palvelupäällikkö

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
 • kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimus on toimitettava Mikkelin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Mikkelin kaupunki/Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta
Postiosoite: PL 33, 50101 Mikkeli
Käyntiosoite: Maaherrankatu 9 – 11, 50101 Mikkeli

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

 • päätös, johon haetaan oikaisua
 • se, millaista oikaisua vaaditaan
 • millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Mikkelin kaupungin kirjaamosta.
Postiosoite: PL 33, 50101 Mikkeli
Käyntiosoite: Maaherrankatu 9-11, 50101 Mikkeli
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi
Kirjaamon aukioloaika: klo 9.00-15.00