Anttolan aluejohtokunta, kokous 17.6.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 80 Mikkelintie 16 - tyhjillään olevien liikehuoneistojen ikkunateippaus kaupunkikuvan kehittämiseksi

MliDno-2019-1255

Valmistelija

  • Aino-Maija Laitinen, aluekoordinaattori, aino-maija.laitinen@mikkeli.fi

Kuvaus

Anttolan taajaman kylänraittia halutaan kehittää. Tällä hetkellä kylänraitilla on tyhjillään olevia kiinteistöjä ja liikehuoneistoja, kuten entinen K-kauppa ja osa kiinteistöstä, jossa sijaitsee ravintola Rysä.

Anttolan aluejohtokunta on kysynyt luvan Mikkelintie 16 -kiinteistön (Rysän kiinteistö) omistajalta teipata tyhjillään olevien liikehuoneistojen ikkunat kylänraitin elävöittämiseksi. Aluejohtokunta järjesti asian tiimoilta suunnittelukokouksen 6.6.2019 ja kartoittaa mahdollisuuksia ikkunateippaukseen.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Teresa R. Gestranius, Anttolan aluejohtokunnan puheenjohtaja, anttolan.ajk@gmail.com

Anttolan aluejohtokunta keskustelee päätöksestä kokouksessa. Päätös tehdään kokouksen aikana.

Päätös

Anttolan aluejohtokunta päättää tilata raakavedokset ikkunoiden visuaalisesta ilmeestä. Panostetaan ensisijaisesti oikeanpuoleisiin ikkunoihin. Ikkunoihin toivotaan maisemakuvaa, karttaa ja vuosittain vaihtuvaa tapahtumakalenteria. Varataan rahaa korkeintaan 2.000,00 €. Anttolan Asukasyhdistys ry osallistuu teippaukseen 500,00 €:lla.

Maisemakuvan tulee olla Anttolasta.

Tiedoksi

viestintäpäällikkö

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
  • kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimus on toimitettava Mikkelin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Mikkelin kaupunki/Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta
Postiosoite: PL 33, 50101 Mikkeli
Käyntiosoite: Maaherrankatu 9 – 11, 50101 Mikkeli

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

  • päätös, johon haetaan oikaisua
  • se, millaista oikaisua vaaditaan
  • millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Mikkelin kaupungin kirjaamosta.
Postiosoite: PL 33, 50101 Mikkeli
Käyntiosoite: Maaherrankatu 9-11, 50101 Mikkeli
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi
Kirjaamon aukioloaika: klo 9.00-15.00