Anttolan aluejohtokunta, kokous 17.6.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 79 Anttolan satama-alueen kehittäminen - vesistöjen niittäminen

MliDno-2018-221

Valmistelija

  • Aino-Maija Laitinen, aluekoordinaattori, aino-maija.laitinen@mikkeli.fi

Kuvaus

Anttolan Luonterin Pölkinlahti on paikoin erittäin kaisloittunut. Pölkinlahti on umpinainen lahdenpoukama Pitkälahdentien ja Mikkelintien välissä. Lahtea rikkovat Tiilisaari ja Lotjasaari.

Paikalliset asukkaat ja aluejohtokunta ovat huolissaan alueen rehevöitymisestä. Rehevöityminen näkyy ravinteiden lisääntymisen myötä rantakasvillisuuden runsastumisena. Rehevöityminen on Itämeren ja sisävesistöjemme suurin ympäristöongelma. Rannat ja matalikot kasvavat umpeen, lajisto lisääntyy, mutta samalla karun vesistön lajit katoavat. Virkistyskäyttö ja kalastus hankaloituvat.

Anttolan Pölkinlahti on juuri edellä kuvatunlaisten ongelmien edessä. Lahti on umpinainen, ja sillä on suurena riskinä rehevöitymisen myötä umpeen kasvaminen. Kaisloittuneessa lahdessa ei voi myöskään kalastaa eikä veneillä.

Anttolan aluejohtokunta ja anttolalaiset haluavat parantaa vesistönsä vedenlaatua ja lisätä vedenvaihtuvuutta.

ELY-keskus myöntää harkinnanvaraisia valtionavustuksia vesistöhankkeisiin. "Avustusta voidaan myöntää yleishyödyllisiin hankkeisiin, joiden tarkoituksena on muun muassa edistää vesistöjen monipuolista käyttöä ja hyvää tilaa, turvata luonnon monimuotoisuutta, vahvistaa uhanalaisten tai vaarantuneiden kalakantojen elinvoimaisuutta tai vähentää tulva- ja kuivuusriskejä." (https://www.ely-keskus.fi/web/ely/avustukset-vesisto-ja-kalataloushankkeisiin#.WAXlb8u7qpp)

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Teresa R. Gestranius, Anttolan aluejohtokunnan puheenjohtaja, anttolan.ajk@gmail.com

Anttolan aluejohtokunta esittää kaupunkiympäristölautakunnalle, että Mikkelin kaupunki ELY-keskuksen kanssa yhteistyössä kunnostavat Pölkinlahden vesistöä niittämällä vesikasvillisuuden.

Päätös

Asiasta käydyn keskustelun aikana puheenjohtaja täydensi esitystään seuraavasti:

Anttolan aluejohtokunta esittää kaupunkiympäristölautakunnalle, että Mikkelin kaupunki ELY-keskuksen kanssa yhteistyössä kunnostavat Pölkinlahden vesistöä ja Kirkonlahden aluetta niittämällä vesikasvillisuuden.

 

Puheenjohtajan täydennetty esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

kaupunkiympäristölautakunta, tekninen johtaja, kaupungininsinööri, ympäristöpäällikkö, Luonterin kalastusalue

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.